۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

موضوعات بین المللی


طرح مباحث بین المللی


نگاهی به کرونا ویروس یه عنوان یک سلاح بیولوژیک در صحنه بین المللی

نگاهی به کرونا ویروس یه عنوان یک سلاح بیولوژیک در صحنه بین المللی

امروزه ویروس کرونا(Corona Virus) یا کووید-19 (Covid-19) به‌عنوان یک ویروس تقریباً مهلک و ترسناک توجه همگان را در عرصه بین‌الملل به خود جلب نموده است. با همه گیری ویروس کرونا شاهد گسترش نظریه‌هایی در مورد ماهیت عمدی ویروس بوده ایم که گفته می شود در یک آزمایشگاه سلاح بیولوژیکی دستکاری شده است.واقعیت چیست؟آیا ویروس کرونا، ساخته دست افراد بشریت در آزمایشگاه است؟ چنانچه پاسخ سؤال فوق مثبت باشد، انگشت اتهام را به‌سوی چه کشور یا کشورهایی می‌توان نشانه گرفت؟ با وکلا و کارشناسان حقوق بین الملل مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید تا با هم جواب سؤال را پیدا کنیم.