۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

امور قراردادها

تماس با مشاورین حقوقی

فهرست نمونه صلح نامه

بسمه تعالی

صلح نامه

1- طرفین صلح

مصالح : آقا/ خانم ..............................    فرزند: ...................   بشناسنامه شماره: .............    متولد: ................   صادره: ................................................  به شماره ملی ......................................
ساکن: ....................................................................................................................................................

متصالح : آقا/خانم: ...............................    فرزند:  ........................        شناسنامه شماره: .........................      متولد: .........................  صادره: ..................  به شماره ملی ............................. ساکن: .....................................................................

2- مورد صلح: 

3- مال الصلح:

مال الصلح : ....................................................................................................................................................................................................................

4- شرایط صلح:

4-1. طرفین با امضای ذیل این صلح نامه رضایت منجز خود را نسبت به یکدیگر اعلام نمودند و همچنین طرفین صلح تمامی حقوق مکتسبه و موجوده و معنونه و متصوره قانونی وعرفی و شرعی ناشیه از دعاوی و ترافعات و تظلمات واقعی، فرضی و احتمالی موجود بین خود نسبت به یکدیگر بابت مطالبات و ادعاها و خواسته ها و موضوعات و مسائل مطروحه و حقوق درخواستی طرفین از یکدیگر اعم از حقوقی و کیفری چه در گذشته و حال به هر درجه ای که باشد بطور کامل صلح کردند و هیچ گونه حق و حقوقی برای طرفین نسبت به یکدیگر باقی نمانده و نمی ماند. 

2-4. طرفین با صحت کامل عقلی و بدون هیچ گونه اکراه، اضطرار و سوء استفاده از اکراه و اجبار مفاد مندرج در این صلح نامه را قبول و مبادرت به امضای ذیل این صلح نامه را نمودند.

3-4.  به منظور رعایت جانب حزم و احتیاط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به اعلی مراتبه از طرفین به عمل آمد.

4-4. کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه و غیره به اقرار اجرا شده است.

5-4. پیروی مذاکرات و توافقات صورت گرفته فی ما بین:

طرفین کوشش خواهند نمود کلیه اختلافات حاصل از اجرا یا تفسیر قرارداد را به صورت مذاکره حل و فصل نمایند. در غیر این صورت ........................................................... اختیار تام و تمام برای تعیین داور خواهد بود و حکم داور منصوب قطعی و ملاک عمل و مورد قبول و لازم الاجرا خواهد بود. ابلاغ رأی داور از طریق اظهارنامه صورت می گیرد. 

5- نسخه های قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر 5 ماده در تاریخ ......................................... به تعداد .......................  نسخه که هر یک دارای اعتبار واحد است تنظیم و مبادله گردید و به محض امضای طرفین لازم الاجرا می باشد.