۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

کارگر

چه راه هایی برای اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی وجود دارد؟

/post-120

امروزه اختلافات زیادی بین کارگر و کارفرما در مورد چگونگی اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی وجود دارد؛ چه بسا ممکن است کارگرانی باشند که مدت زیادی را در محلی به کار و فعالیت پرداختند؛ اما با وقوع کوچک ترین اختلاف، کارفرما، کارگر بیچاره را از محل کار اخراج می کند و بدون وجود هیچ گونه رابطه قراردادی کارگر مستأصل می ماند که چگونه حقوق خود را از کارفرمای بی مهر خود مطالبه کند. در اینجا است که با مراجعه به قانون کار متوجه می شویم که روش هایی برای اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی وجود دارد و کارگر می تواند با کمک آن ها حقوق خود را مطالبه کند. از این رو دیگر وجود هر گونه نگرانی برای اثبات رابطه کارگر و کافرمایی برای کارگران بیچاره وجود ندارد. این مقاله شما را با انواع طرق اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی آشنا می سازد.


حل اختلافات کارگر و کارفرما چگونه رسیدگی میشود؟

/post-107

اختلافات کارگر و کارفرمایی یکی از بزرگترین اختلافات در جامعه را تشکیل میدهند. ممکن است در حین کار میان کارگر و کارفرما بر سر مسائلی از قبیل دستمزد، مرخصی، نحوه کار و ... اختلافی به وجود آید. سؤال اینجاست که به این اختلافات در کدام مرجع و چگونه رسیدگی میشود؟معمولاً در صورت بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما ابتدا موضوع در هیئت تشخیص اداره کار مطرح میشود و در پاره ای از موارد موضوع به دیوان عدالت اداری نیز ارجاع میگردد. اختلاف بین کارگر و کافرمااختلاف_بین_کارگر_و_کارفرماحل_اختلاف_بین_کارگر_کارفرماهیئت_تشخیص_اداره_کار