۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

پزشکی قانونی

حذف نام شوهر از شناسنامه

/post-61

ممکن است زو و شوهری با یکدیگر ازدواج نمایند و سپس از یکدیگر جداشوند. حال چنانچه خانم بخواهد ازدواج مجددی نمیاد در این صورت بودن نام شوهر سابق در شناسنامه معضلات و دردرسرهایی را برای او به همراه دارد. اینکه چگونه میتوان نام همسر سابق را از شناسنامه حذف نمود ذیلاً توضیح داده میشود.