۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

وکالت نامه الکترونیکی

ثبت وکالت نامه و قرارداد الکترونیک

/post-100

ثبت حق الوکاله ها برای وکلا از ابتدای آذرماه در سامانه الزامی شده است. این امر به منظور مبارزه با فرار مالیاتی از یک سو و شفافیت حق الوکاله ها از سوی دیگر است. با مشاوران مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید تا با چگونگی تنظیم قرارداد وکالت به صورت الکترونیکی در سامانه آشنا شوید. این صفحه به فراخور تغییرات حقوقی، توسط مشاوران ارشد مؤسسه حقوقی ترنم عدالت به روز خواهد شد.