۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

وکالت در طلاق

شروط ضمن عقد نکاح

/post-56

زن می تواند ضمن عقد نکاح شروطی را برای خود رد سند نکاح درج نماید تا بعداً در صورت بروز اختلاف خانوادگی با استناد به این شروط مراحل قضایی راحت تر انجام گیرد.