۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

نکاح

گواهی تجرد و راه دریافت آن

/post-75

یکی از راه های اطمینان در ازدواج این است که از طرف مقابل گواهی تجرد اخذ گردد؛ برای اخذ این گواهی مراحلی باید طی شود که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم:


شروط ضمن عقد نکاح

/post-56

زن می تواند ضمن عقد نکاح شروطی را برای خود رد سند نکاح درج نماید تا بعداً در صورت بروز اختلاف خانوادگی با استناد به این شروط مراحل قضایی راحت تر انجام گیرد.


دعاوی ثبتی

/post-17

دعاوی ثبتی در بردارنده طیف وسیعی از دعاوی هستند که به حوزه ثبت مربوط میشوند. مهمترین دعاوی ثبتی، مربوط به ثبت اسناد و املاک و ولادت و طلاق و ثبت علامت تجاری و ثبت اختراع می باشند. رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه ها می باشند.