۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

ناشزه

حقوق و تکالیف زوجین به یکدیگر پس از عقد نکاح چیست؟

/post-137

با وقوع عقد نکاح زوجین به یکدیگر و در مقابل یکدیگر و در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می شوند. حقوق و تکالیف زوجین به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می شود. نفقه مهمترین و بدیهی ترین تکلیف مالی برای شوهر و حق برای زن به حساب می آید. از سوی دیگر داشتن روابطی توأم با حسن معاشرت در جهت تقویت پایه های خانواده نیز از مهمترین تکالیف زوجین به یکدیگر است. در ادامه مقاله با مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید تا شما را با حقوق و تکالیف زوجین پس از وقوع عقد نکاح نسبت به یکدیگر آشنا نماید.


ناشزه به چه معنا است؟

/post-125

با وقوع عقد نکاح زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. زیرا نکاح مهمترین و بنیادی ترین مرحله برای تشکیل خانواده است. از این روست که قانون گذار زن و شوهر را مکلف کرده تا به منظور حفظ کیان خانواده با یکدیگر به خوبی رفتار و معاشرت نمایند و در راستای تشیید مبانی خانواده بکوشند. چنانچه زن در ایفای وظایف زناشویی از مرد تمکین نکند، ناشزه تلقی می شود و مستحق نفقه نخواهد بود. همچنین در صورت نشوز زن، مرد می تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کند. از این جهت بهتر آن است که با نشوز زن و آثار آن آشنا شویم. با وکلا و مشاوران مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید تا شما را با این امر آشنا نمایند.


صدور اجرائیه برای تمکین

/post-50

در صورتی که زن بدون دلیل موجه قانونی و بدون وجود ضرر جانی یا شرافتی منزل شوهر را ترک کند از سوی زوج دادخواست تمکین داده می شود؛ به این معنا که زوجه باید به منزل شوهر بازگردد. حال اگر زوجه از بازگشت به منزل شوهر امتناع کند چه اتفاقی می افتد؟