۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

مهریه

آیا با حقوق مالی زوجه آشنایی دارید؟

/post-91

مهمترین حقوق مالی زوجه در دوران زندگی مشترک عبارتند از: مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زناشویی. مهریه مالی است که معمولاً زوج و زوجه قبل از وقوع عقد نکاح بر سر آن توافق می نمایند. نفقه عبارت است از تأمین و تهیه اثاث منزل، و مایحتاج زن و ...اجرت المثل ایام زناشویی مبلغی است که زوجه بابت کارهایی که در منزل زوج و به دستور او انجام می دهد و شرعاً و قانوناً بر عهده او نیست، دریافت می کند. معمولاً زوجین در زمان تنش و درگیری و اختلاف به فکر مطالبه حقوق خود از یکدیگر می افتند. از این رو، معمولاً در زمان زندگی مشترک بحث گرفتن مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زناشویی مطرح نمی شود. البته در برخی موارد ممکن است زوج در طول زندگی زناشویی از پزداخت نفقه به زن خودداری کند که در این صورت زن می تواند از طریق شکواییه ترک انفاق اقدام کند. مقاله ذیل به مهمترین حقوق مالی زوجه پرداخته شده است.


انواع فیشینگ و روش های جلوگیری از آن

/post-54

در این مقاله میخواهیم به شما انواع روش های فیشینگ و راه های جلوگیری از آن را بازگو کنیم.                                                 


نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه

/post-21

خواهان: ……………….………خوانده: ………………………..خواسته: ……………………….ریاست محترم دادگاه خانوادهبا سلاماحتراماً به استحضار می رساند، اینجانب به موجب سند مصدق نکاح شماره …….. مورخ ………….به عقد دائم خوانده درآمدم. به دلیل اختلافات شدید وعدم تفاهم، و سوء رفتار شدید زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر  موجب کراهت و تنفر شدید بنده از وی گردیده و ادامه ی زندگی با زوج را برای اینجانب غیرقابل تحمل ساخته و بنده را در عسر وحرج شدیدی قرار داده است به نحوی که حاضر است با بذل …………. عدد سکه از مهریه خود را مطلقه نمایم. نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی برطلاق مورد استدعا می باشد. با تقدیم شایسته ترین احترامات