۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

متجاوز

تعیین زمان دقیق تجاوز جنسی

/post-73

ممکن است فردی ناخواسته در معرض تجاوز جنسی قرار بگیرد در این حالت تعیین زمان دقیق و تعیین هویت شخص امکان پذیر است. در این نوشتار به بررسی این موضوع در دو فرد باکره و غیرباکره می پردازیم:


اقدامات پس از تجاوز

/post-46

تجاوز، جنایت است. با توجیهات بیهوده وکیل مدافع متجاوزان نشویم. 🔹با این کارها به قربانیان کمک کنیم تا به زندگی برگردند و البته از طریق قانونی حقوق‌شان را دنبال کنند.