۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

مالکیت

صلح عمری چه عقدی است؟

/post-93

کلمه صلح در لغت به معنای سازش و آشتی کردن است. اما در اصطلاح حقوقی صلح عقدی است لازم و دارای دو طرف صالح و متصالح است. صلح کننده را صالح و طرف دیگر را متصالح می گویند. در واقع، صلح مانند یکی از عقود مدنی نیست؛ چرا که در صلح دعوا و نزاعی میان طرفین برقرار نیست و افراد بر سر موضوعی توافق می نمایند. صلح سید العقود است و در عالم حقوق بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که افراد به جای طرح دعوا و مشاجره در مراحل دادگستری با یکدیگر سازش مینمایند و قضیه به نحو مطلوب برای هر دو طرف صلح و فیصله پیدا میکند. با وکلای مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید تا شما را با این عقد ویژه در قانون مدنی و احکام و شرایط ویژه آن آشنا نمایند.


نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

/post-20

در صورت وقوع جدایی بین زوجین، جهیزیه که متعلق به زوجه می باشد، از سوی زوجه قابل استرداد می باشد؛ چرا که او مالک وسایل است و می تواند هز زمان که مایل باشد با ارائه سیاهه و یا شهادت شهود اموال را پس بگیرد. در صورتی که زوج اقدام به فروش وسایل نماید، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.