۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

فروشنده

فک پلاک خودرو

/post-62

فک پلاک خودرو موضوعی است که اکثر فروشندگان پس از فروش خودروی خود با آن مواجه میشوند؛ چرا که بیشتر خریداران به رغم داشتن وکالت نامه از تعویض پلاک خورو امتناع میکنند؛ حال راه حل چیست؟


مطالبه مبلغ قرارداد

/post-25

ممکن است طرفین قراردادی با یکدیگر منعقد نمایند، اما؛ به هر دلیلی یکی از طرفین قرارداد به تعهد خود مبنی بر پرداخت مبلغ قراردایدی که بین طرفین مقرر شده است، عمل ننماید. در این صورت راه بای طرف دیگر به منظور طرح دعوای مطالبه مبلغ قرارداد باز خواهد بود. مطالبه مبلغ قرارداد در قراردادهای بیع و اجاره بیشترین کاربرد را دارد.