۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

غاصبانه

خلع ید: مصداق بارز یک دعوای ملکی

/post-16

خلع ید دعوایی است که در جرگه‌ی دعاوی ملکی قرار دارد. وقتی سخن از خلع ید می‌آید نخستین امری که به ذهن شنونده متبادر می‌گردد، این است که در رابطه‌ی خلع ید هیچ‌گونه رابطه‌ی قراردادی میان طرفین وجود ندارد. حال سؤال این است خلع ید به چه معنا است؟