۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

عملیات ثبتی

اعتراض به ثبت ملک

/post-15

گاه ممکن است در جریان عملیات ثبتی از سوی شخص یا اشخاص ذینفع نسبت به ثبت ملک اعتراضی صورت بگیرد که در صورت اعتراض روند ثبت ملک متوقف می گرد تا به اعتراض رسیدگی شود