۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

طلاق خلع

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه

/post-21

خواهان: ……………….………خوانده: ………………………..خواسته: ……………………….ریاست محترم دادگاه خانوادهبا سلاماحتراماً به استحضار می رساند، اینجانب به موجب سند مصدق نکاح شماره …….. مورخ ………….به عقد دائم خوانده درآمدم. به دلیل اختلافات شدید وعدم تفاهم، و سوء رفتار شدید زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر  موجب کراهت و تنفر شدید بنده از وی گردیده و ادامه ی زندگی با زوج را برای اینجانب غیرقابل تحمل ساخته و بنده را در عسر وحرج شدیدی قرار داده است به نحوی که حاضر است با بذل …………. عدد سکه از مهریه خود را مطلقه نمایم. نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی برطلاق مورد استدعا می باشد. با تقدیم شایسته ترین احترامات