۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

طرح دعوا

سفته و مطالبه آن

/post-37

سفته یکی از اسناد تجاری به حساب می آید که در صورت وصول نشدن قابل واخواست خواهد بود.