۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

زوجه

گواهی تجرد و راه دریافت آن

/post-75

یکی از راه های اطمینان در ازدواج این است که از طرف مقابل گواهی تجرد اخذ گردد؛ برای اخذ این گواهی مراحلی باید طی شود که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم:


حذف نام شوهر از شناسنامه

/post-61

ممکن است زو و شوهری با یکدیگر ازدواج نمایند و سپس از یکدیگر جداشوند. حال چنانچه خانم بخواهد ازدواج مجددی نمیاد در این صورت بودن نام شوهر سابق در شناسنامه معضلات و دردرسرهایی را برای او به همراه دارد. اینکه چگونه میتوان نام همسر سابق را از شناسنامه حذف نمود ذیلاً توضیح داده میشود.


شروط ضمن عقد نکاح

/post-56

زن می تواند ضمن عقد نکاح شروطی را برای خود رد سند نکاح درج نماید تا بعداً در صورت بروز اختلاف خانوادگی با استناد به این شروط مراحل قضایی راحت تر انجام گیرد.


صدور اجرائیه برای تمکین

/post-50

در صورتی که زن بدون دلیل موجه قانونی و بدون وجود ضرر جانی یا شرافتی منزل شوهر را ترک کند از سوی زوج دادخواست تمکین داده می شود؛ به این معنا که زوجه باید به منزل شوهر بازگردد. حال اگر زوجه از بازگشت به منزل شوهر امتناع کند چه اتفاقی می افتد؟


نمونه شکوائیه ملاقات با فرزند از سوی پدر

/post-24

در صورت جدایی بین والدین یا وجود جدایی بین آنها نگهداری و حضانت از فرزندان تا سن 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. در صورتیکه فرزند با یکی از والدین زندگی کند برای دیگری حق ملاقات و دیدار به وجود می آید و طرف مقابل نمی تواند از این حق جلوگری نماید.


نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

/post-20

در صورت وقوع جدایی بین زوجین، جهیزیه که متعلق به زوجه می باشد، از سوی زوجه قابل استرداد می باشد؛ چرا که او مالک وسایل است و می تواند هز زمان که مایل باشد با ارائه سیاهه و یا شهادت شهود اموال را پس بگیرد. در صورتی که زوج اقدام به فروش وسایل نماید، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.