۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

زنا

عمل زنا در قانون مجازات اسلامی چه حکمی دارد؟

/post-117

عمل زنا در قانون مجازات اسلامی در کتاب دوم - حدود مورد جرم انگاری قرار گرفته است. زنا با رابطه نامشروع متفاوت است؛ هر چند که در عرف مردم گاهی این دو را به جای یکدیگر به کار می برند. زنا عملی است که در اثر آن زن و مردی که هیچ گونه رابطه زوجیتی میان آن ها وجود ندارد، از طریق قُبُل (نزدیکی از مخرج بول زن) و دُبُر (نزدیکی از مخرج مقعد زن) با یکدیگر نزدیکی می نمایند. عمل زنا در ماده 221 تا 232 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته است. اما در مقابل رابطه نامشروع عملی است که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم - تعزیرات به جرم انگاری آن پرداخته شده است و منظور از آن رابطه نا مشروع غیر از زنا مانند تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم بستری) بدون داشتن رابطه نزدیکی است که مجازات آن شلاق تا 99 ضربه شلاق است. البته هر کدام از اعمال زنا یا رابطه نامشروع ممکن است از روی اکراه، مستی، بیهوشی یا ... انجام شود که قانون گذار حکم هر کدام از آن ها را نیز مشخص کرده است.


خیانت و برقراری رابطه نامشروع و آثار آن در عقد ازدواج

/post-47

با گسترش فضای مجازی و هوشمند شدن تلفن های همراه، برقراری روابط نامشروع میان هر یک از زوجین با طرف دیگر رو به رشد است. فرستادن عکس و فیلم و یا چت های مستهجن در فضای مجازی یکی از مهمترین انواع خیانت زن و شوهر است. البته گاه نیز ممکن است زن و شوهر به برقراری روابط نامشروع فیزیکی خارج از فضای مجازی مبادرت نمایند که ممکن است این اعمال مصداق رابطه زنا و یا اعمال نامشروع کمتر از زنا باشد. اثبات خیانت هر یک از زوجین امری دشوار و نیازمند مشاوره با وکیل است. در مقاله زیر به موضوع برقراری روابط نامشروع و خیانت زوجین پرداخته خواهد شد.                


نمونه شکوائیه توهین، تهدید

/post-22

توهین از جمله اعمالی است که زیاد در میان افراد در حال رخ دادن است. افراد ممکن است هنگام عصبانیت الفاضی را بر زبان بیاورند و موجبات ارتکاب جرم توسط خودشان را فراهم کنند. توهین و فحاشی از جمله جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برای آن مجازات تعیین شده است. توهین در قانون مجازات اسلامیبر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم-تعزیرات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. حال ممکن است توهین موجب حد قذف باشد که در این صورت مجازات متفاوتی خواهد داشت. منظور از قذف نسبت بدادن زنا یا لواط به دیگری است. بر اساس قانون مجازات اسلامی قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد. به موجب قانون مجازات اسلامی قذف باید روشن و بدون ابهام بوده نسبت دهنده به معنای لفظ نیز آگاه و قصد انتساب آن را داشته باشد هر چند مقذوف یا مخاطب در حین فذف از مفاد آن آگاه نباشد. حد قذف 80 ضربه شلاق است.