۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

زمان تجاوز

تعیین زمان دقیق تجاوز جنسی

/post-73

ممکن است فردی ناخواسته در معرض تجاوز جنسی قرار بگیرد در این حالت تعیین زمان دقیق و تعیین هویت شخص امکان پذیر است. در این نوشتار به بررسی این موضوع در دو فرد باکره و غیرباکره می پردازیم: