۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

رفع نقص از دادخواست دیوان عدالت اداری

چگونه در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نماییم؟

/post-109

دیوان عدالت اداری نهاد قضایی است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم و تظلم خواهی از آنها تشکیل شده است. اصل 173 قانون اساسی در مورد دیوان عدالت اداری چنین مقرر نموده است:«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند». صلاحیت دیوان عدالت اداری بیشتر در حوزه اختلافات مردم با مأمورین و نهادهای دولتی است. دیوان عدالت اداری دارای آیین دادرسی ویژه خود میباشد که در این مقاله به بررسی و چگونگی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری میپردازیم: