۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

راه اثبات زنا

عمل زنا در قانون مجازات اسلامی چه حکمی دارد؟

/post-117

عمل زنا در قانون مجازات اسلامی در کتاب دوم - حدود مورد جرم انگاری قرار گرفته است. زنا با رابطه نامشروع متفاوت است؛ هر چند که در عرف مردم گاهی این دو را به جای یکدیگر به کار می برند. زنا عملی است که در اثر آن زن و مردی که هیچ گونه رابطه زوجیتی میان آن ها وجود ندارد، از طریق قُبُل (نزدیکی از مخرج بول زن) و دُبُر (نزدیکی از مخرج مقعد زن) با یکدیگر نزدیکی می نمایند. عمل زنا در ماده 221 تا 232 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته است. اما در مقابل رابطه نامشروع عملی است که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم - تعزیرات به جرم انگاری آن پرداخته شده است و منظور از آن رابطه نا مشروع غیر از زنا مانند تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم بستری) بدون داشتن رابطه نزدیکی است که مجازات آن شلاق تا 99 ضربه شلاق است. البته هر کدام از اعمال زنا یا رابطه نامشروع ممکن است از روی اکراه، مستی، بیهوشی یا ... انجام شود که قانون گذار حکم هر کدام از آن ها را نیز مشخص کرده است.