۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

دستور فروش

فروش ملک مشاع

/post-66

ممکن است افراد شریک در یک مال مشاع در صورت عدم افراز آن تصمیم به فروش مال مشاع بگیرند؟ حال در این صورت فروش مال مشاع امکان پذیر است یا خیر؟ و در صورت امکان پذیر بودن چه مراحلی برای فروش مال مشاع باید طی گردد؟