۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

خنثی

تغییر جنسیت در قوانین ایران

/post-65

ممکن است با این پدیده رو به رو شویم که روحیه افراد منطبق با وضعیت جسمانی آنها نباشد. در این صورت باید دید آیا امکان تغییر جنسیت به موجب حقوق ایران برای این افراد متصور است یا خیر؟