۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

خسارت عدم انجام تعهد

خسارات حاصل از عدم انجام تعهد

/post-138

در دنیای امروز با حجم وسیعی از دعاوی مواجهیم که در آن متعهدله (کسی که تعهد به نفع او شده است) از متعهد شکایتی مبنی بر عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد طرح کرده است. در این صورت به نظر می رسد حجم زیادی از دعاوی مربوط به خسارت عدم دریافت یا تأخیر در انجام تعهد باشد. تعهد در یک تقسیم بندی به دو نوع تعهد وحدت مطلوب و تعهد تعدد مطلوب تقسیم می گردد که هر کدام دارای شرایط و خصایص ویژه خود هستند. آشنایی با مقررات مربوط به خسارت عدم انجام تعهد باعث می شود تا از حجم این دعاوی در مراجع قضایی کاسته شود. از این رو، در این مبحث به مطالعه خسارت عدم انجام تعهد و قوانین و مقررات آن در قانون مدنی (مواد 226 الی 230) می پردازیم.