۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

حقوق و تکالیف زوجین

حقوق و تکالیف زوجین به یکدیگر پس از عقد نکاح چیست؟

/post-137

با وقوع عقد نکاح زوجین به یکدیگر و در مقابل یکدیگر و در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می شوند. حقوق و تکالیف زوجین به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می شود. نفقه مهمترین و بدیهی ترین تکلیف مالی برای شوهر و حق برای زن به حساب می آید. از سوی دیگر داشتن روابطی توأم با حسن معاشرت در جهت تقویت پایه های خانواده نیز از مهمترین تکالیف زوجین به یکدیگر است. در ادامه مقاله با مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید تا شما را با حقوق و تکالیف زوجین پس از وقوع عقد نکاح نسبت به یکدیگر آشنا نماید.