۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

حقوق زنان

مجازات جرم آزار و ‌اذیت بانوان چیست؟

/post-52

ممکن است زنان در مراکز و معابر عمومی مورد آزاد اذیت لفظی و یا جنسی قرار بگیرند. این امر از نظر قانونگذار دور نبوده و به منظور جلوگیری از شیوع چنین پدیده ای جرم انگاری ئ ایجاد مجازات برای آن صورت گرفته است.