۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

جرم

آیا می دانید مجازات توهین و فحاشی چیست؟

/post-84

توهین از جمله اعمالی است که زیاد در میان افراد در حال رخ دادن است. افراد ممکن است هنگام عصبانیت الفاضی را بر زبان بیاورند و موجبات ارتکاب جرم توسط خودشان را فراهم کنند. توهین و فحاشی از جمله جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برای آن مجازات تعیین شده است. مؤسسه حقوقی ترنم عدالت شما را با این جرم و مجازاتت آن آشنا میسازد.


تعیین زمان دقیق تجاوز جنسی

/post-73

ممکن است فردی ناخواسته در معرض تجاوز جنسی قرار بگیرد در این حالت تعیین زمان دقیق و تعیین هویت شخص امکان پذیر است. در این نوشتار به بررسی این موضوع در دو فرد باکره و غیرباکره می پردازیم:


مجازات جرم آزار و ‌اذیت بانوان چیست؟

/post-52

ممکن است زنان در مراکز و معابر عمومی مورد آزاد اذیت لفظی و یا جنسی قرار بگیرند. این امر از نظر قانونگذار دور نبوده و به منظور جلوگیری از شیوع چنین پدیده ای جرم انگاری ئ ایجاد مجازات برای آن صورت گرفته است.