۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

تنظیم لایحه برای معامله صوری

معامله صوری به قصد فرار از دین

/post-42

به موجب ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا یکی از مهمترین ارکان برای انعقاد معامله است.چه آنکه اگر قصد برای انعقاد معامله وجود نداشته باشد، معامله محقق نخواهد شد. امروزه بسیاری از افرادی که می دانند به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی در حق دیگری خواهند شد، تمایل دارند تا با منتقل کردن اموال خود به دیگران به ویژه بستگاه درجه اول، خود را فاقد هر گونه اموال و دارایی نشان دهند و با تمسک به این کار از زیر بار پرداخت چیزی که به آن محکوم خواهند شد، شانه خالی کنند؛ اما متأسفانه حکم پرداخت معامله به قصد فرار از دین باطل است و فاقد اثر است. مقاله زیر در مورد معامله صوری و احکام مربوط به آن  است.