۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

ترک تابعیت

تابعیت در حقوق ایران

/post-130

تابعیت از جمله مفاهیم مربوط به حقوق بین الملل خصوصی و دارای مقررات ویژه ای است. تابعیت در تمامی کشورها یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی میان فرد و دولت متبوع خود است. نداشتن تابعیت فرد را در جامعه ای که زندگی می کند دچار سرخوردگی های زیاد و احساس عدم تعلق می کند. در حالی که داستن تابعیت به فرد این قدرت را اعطا می کند که در صورت بروز مشکل در عرصه بین المللی دولت متبوع به حمایت از فرد برخیزد. در تمامی کشورها تابعیت دارای دو سیستم خون و یا خاک است. در سیستم خون هر فردی تابعیت دولت متبوع پدر خود را خواهد داشت و در سیستم خاک هر فردی در هر جایی که متولد شود تابعیت همان دولت را دارا خواهد بود. دولت ایران تلفیقی از سیستم خون و خاک را انتخاب کرده است. در ادامه این مقاله با همراه باشید.