۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

تخلف

همراه نداشتن مدارک خودرو

/post-35

برخی از افراد به غلط تصور میکنند اگر مدارک خودرو و بیمه نامه را هنگام رانندگی به همراه نداشته باشند؛ توسط مأمور، خودروی آنها متوقف میشود؛ حال آنکه چنین نیست.