۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

بیمه شده

آیا میتوان از سازمان تأمین اجتماعی شکایت کرد؟

/post-108

سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که رسالت اصلی آن توجه به کارگران مزد بگیر البته به صورت اجباری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و در صنف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و در صورت تمایل خودشان است. جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی حدوداً 40،000،000 نفر است و در دو بخش مختلف درمانی و بیمه ای خدمت رسانی میکند. مشمولین سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از:1- افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد3- دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت. ممکن است افرادی باشند که از خدمات سازمان تأمین اجتماعی ناراضی باشند و علیه سازمان تأمین اجتماعی طرح دعوا کنند. در صورت شکایت از سازمان تأمین اجتماعی باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمود؛ چرا که به موجب قوانین دیوان عدالت اداری شکایت از سازمانهای دولتی در صلاحیت دیوان است. شکایت از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت_از_سازمان_تأمین_اجتماعیسازمان تأمین اجتماعیسازمان_تأمین اجتماعی