۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

بیمه

چه راه هایی برای اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی وجود دارد؟

/post-120

امروزه اختلافات زیادی بین کارگر و کارفرما در مورد چگونگی اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی وجود دارد؛ چه بسا ممکن است کارگرانی باشند که مدت زیادی را در محلی به کار و فعالیت پرداختند؛ اما با وقوع کوچک ترین اختلاف، کارفرما، کارگر بیچاره را از محل کار اخراج می کند و بدون وجود هیچ گونه رابطه قراردادی کارگر مستأصل می ماند که چگونه حقوق خود را از کارفرمای بی مهر خود مطالبه کند. در اینجا است که با مراجعه به قانون کار متوجه می شویم که روش هایی برای اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی وجود دارد و کارگر می تواند با کمک آن ها حقوق خود را مطالبه کند. از این رو دیگر وجود هر گونه نگرانی برای اثبات رابطه کارگر و کافرمایی برای کارگران بیچاره وجود ندارد. این مقاله شما را با انواع طرق اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی آشنا می سازد.


همراه نداشتن مدارک خودرو

/post-35

برخی از افراد به غلط تصور میکنند اگر مدارک خودرو و بیمه نامه را هنگام رانندگی به همراه نداشته باشند؛ توسط مأمور، خودروی آنها متوقف میشود؛ حال آنکه چنین نیست.