۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

برائت

تفاوت اخذ برائت و رضایت از پزشک

/post-70

پزشکان معمولاً قبل از شروع به جراحی از بیمار یا اولیای دم او برائت یا رضایت اخذ می کنند. حال تفاوت این دو مفهوم از نظر حقوقی چیست؟