۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

استرداد

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

/post-20

در صورت وقوع جدایی بین زوجین، جهیزیه که متعلق به زوجه می باشد، از سوی زوجه قابل استرداد می باشد؛ چرا که او مالک وسایل است و می تواند هز زمان که مایل باشد با ارائه سیاهه و یا شهادت شهود اموال را پس بگیرد. در صورتی که زوج اقدام به فروش وسایل نماید، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.