۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

ارث مرد

ارث بری زن و شوهر از یکدیگر

/post-128

یکی از مهمترین آثار عقد نکاح رابطه توارث بین زوج و زوجه است. البته ارث بری تنها از آثار نکاح دائم است و در نکاح موقت (صیغه) امکان توارث بین زوج و زوجه وجود ندارد؛ حتی اگر در مورد ارث بری در عقد نکاح موقت شرایطی در نظر گرفته باشند. سهم الارث زوج و زوجه با توجه به فرزندار یا نوه دار بودن آنها از یکدیگر متفاوت و متغیر است. حتی در برخی شرایط به رغم وقوع طلاق بین زوج و زوجه باز هم امکان ارث بری زوج و زوجه از یکدیگر وجود دارد. در قانون مدنی مواد 940 تا 949 به امر رابطه ارث بری میان زوج و زوجه اختصاص دارد که در مقاله زیر به بررسی آنها می پردازیم. با وکلا و کارشناسان مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید.