۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

اداره ثبت

فروش ملک مشاع

/post-66

ممکن است افراد شریک در یک مال مشاع در صورت عدم افراز آن تصمیم به فروش مال مشاع بگیرند؟ حال در این صورت فروش مال مشاع امکان پذیر است یا خیر؟ و در صورت امکان پذیر بودن چه مراحلی برای فروش مال مشاع باید طی گردد؟


اعتراض به ثبت ملک

/post-15

گاه ممکن است در جریان عملیات ثبتی از سوی شخص یا اشخاص ذینفع نسبت به ثبت ملک اعتراضی صورت بگیرد که در صورت اعتراض روند ثبت ملک متوقف می گرد تا به اعتراض رسیدگی شود