گواهی تجرد در واقع گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شماسنامه ازدواج نکرده یا اگر ازدواج کرده منجر به جدایی و فسخ نکاح و بذل مدت و فوت همسر نشده است. 

برای درخواست صدور گواهی تجرد از طریق اینترنت می توان به درگاه خدمات الکترونیک پورتال ثبت احوال به نشانی www.sabteahval.ir پس از مراجعه و انجام مراحل حضوری پیامکی حاوی «گواهی تجرد شما صادر گردید» برای شما ارسال خواهد شد.