تعیین زمان دقیق تجاوز جنسی در دو حالت، مورد بررسی قرار میگیرد:
الف- شخص باکره باشد: در این حالت تا ۱۵ روز تعیین تاریخ دقیق ازاله بکارت امکان دارد، تا ۳۰ روز میتوان به صورت تخمینی زمان واقعه را حدس زد و همچنین ممکن است تا ۴۸ ساعت شخصی که موجب ازاله بکارت شده است را مشخص کرد.
ب- شخص باکره نباشد: در این حالت تشخیص تجاوز جنسی مشکل است. اما با یافتن آثاری از متجاوز مثل مو، لباس و ترشحات و ... میتوان هویت وی را تعیین کرد. انجام این آزمایشات تا دو الی سه روز پس از وقوع حادثه امکان دارد