چنانچه پزشکان از بیمار برائت اخذ نمایند، این امر بدان معنا است که در انجام عمل جراحی و یا بعد از آن چنانچه خطری سلامتی بیمار را تهدید نماید، در این حالت فرض بر عدم تقصیر پزشک است؛ در غیر این صورت بیمار یا اولیای دم او باید تقصیر فپزشک را اثبات نمایند.

چنانچه پزشک از بیمار رضایت اخذ کند این امر بدان معنا است که بیمار یا همراهان او اذن و رضایت برای انجام معالجات بر بدن بیمار را دارند. حال اگر در هنگام انجام عمل جراحی و یا بعد از آن خطری سلامتی بیمار را تهدید کند، فرض بر تقصیر پزشک است و در صورت عدم تقصیر پزشک خود باید آن را اثبات کند.