به منظور فروش مال مشاع موارد زیر باید رعایت گردد:

1-تصمیم و حکم قطعی اداره ثبت یا دادگاه مبنی بر فروش مال مشاع

2- درخواست فروش هر یک از شرکاء

3- صدور دستور فروش از سوی دادگاه

4- مزایده گذاشتن ملک و فروش آن بر اساس نظر کارشناس به بالاترین قیمت