تغییر جنسیت در ایران پس از تأیید مراجع قانونی مجاز میباشد، بنابراین این عمل قانونی بوده و دارای مجازات و جرم نمیباشد. البته که این امر پس از طی مراحلی میسر است. مراحلی که فرد متقاضی باید آن را طی نماید، عبارتند از:

1- مراجعه به روان شناس؛

2- تأیید پزشکی قانونی؛

3- دریافت حکم قاضی مبنی بر جواز تغییر جنسیت؛

4- تغییر نام در شناسنامه.

کسب اطلاعات تکمیلی تماس با شماره های زیر یا تکمیل فرم:

وکیل