زمانیکه فردی خودروی خود را به فروش میرساند، ممکن است خریدار به رغم داشتن وکالت نامه از سوی فروشنده به دنبال تعویض پلاک نرود. در این صورت چنانچه خریدار مرتکب تخلفی شود به نام فروشنده ثبت خواهد شد. به منظور رفع این مشکل بهتر است تا فروشنده وکالت نامه مدت داری به خریدار به منظور تعویض پلاک اعطا نماید و در صورت خودداری خریدار از تعویض پلاک در مهلت مقرر، ابتدا اظهارنامه ای مبنی بر تعویض پلاک خودرو به خریدار بدهد و در صورت خودداری مجدد وی، دادخواست الزام به فک پلاک را تقدیم شورای حل اختلاف تقدیم نماید. حال در صورت عدم اجرای حکم توسط خریدار مراتب توقیف خودرو در سیستم راهور ثبت و به محض رویت خودرو نسبت به توقیف آن و انتقال به مراکز تعویض پلاک اقدام میشود.