برای حذف نام شوهر از شناسنامه 2 راه پیش روی زن قرار دارد:

1- در صورتیکه زن مجدد ازدواج نماید و این ازدواج در دفتر ازدواج و طلاق به ثبت برسد؛

2- اثبات دوشیزگی و بکارت زن توسط پزشکی قانونی.