شروط زیر در زمره شروط مهمی هستند که در سند نکاح میتواند از طرف زن درج گردد:

1- وکالت در طلاق

2- حق تحصیل

3- حق انتخاب مسکن

4- حق خروج از کشور بدون اجازه همسر