صدور گواهی عدم سوء پیشینه به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری با راه اندازی این سامانه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی و با داشتن کد ثنا در سامانه جامع خدمات الکترونیک قضائی، می توان در سایت WWW.ADLIRAN.IR کمتر از ۲۴ ساعت و با مبلغ ۲۰ هزار تومان این گواهی را به صورت الکترونیکی دریافت کرد 🔹️همچنین با مراجعه به سامانه قوه قضائیه می توان اصالت گواهی های صادر شده را کنترل کرد.