بر خلاف تصور عامه که در صورت عدم تمکین زن، او توسط مأموران نیروی انتظامی جلب می شود تا به زور از او تمکین نماید؛ باید گفت در این صورت نفقه زن قطع شده و در صورت تقاضا به مرد اجازه داده میشود تا مجدد ازدواج نماید.