یکی از امور رایج امضای پشت سفته و واگذاری آن به غیر است. اگر پول سفته از سوی صادرکننده در سررسید پرداخت نشود و دارنده سفته ظرف ۱۰ روز از سررسید واخواست کند میتواند علاوه بر صادرکننده به تمامی ضامنین و انتقال دهندگان سفته مراجعه کند و پولش را مطالبه کند.

سفته بر خلاف چک هیچ گاه جنبه کیفری ندارد؛ یعنی نمیتوان صادرکننده سفته را با عنوان پرداخت سفته بلامحل تحت تعقیب کیفری قرار داد. چنانچه قصد طرح دعوا برای سفته را داشته باشید باید در دادخواست خود مطالبه وجه سفته را قید کنید. 

مؤسسه ما همراه شما تا احقاق حقتان خواهد بود.