بر خلاف باور رایج در کشور هر چند رانندگان مکلف اند کارت ماشین و بیمه نامه را به همراه داشته باشند؛ اما به همراه نداشتن این مدارک دلیلی بر انتقال خودرو به پارکینگ نیست. مطابق ماده 9 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی چنانچه یکی از موارد فوق و یا شناسنامه و کارت ملی همراه راننده باشد، مأمور مکلف است مدارک مزبور را اخذ و رسید آن را تسلیم راننده کند. 

راننده نیز بعداً با ارائه مدارک خود به اداره راهنمایی و رانندگی مدارک اخذ شده را دریافت می کند.