به دعاوی مربوط به امور ثبتیدعاوی ثبتی هستند. به عبارت دیگر دعاوی که در راستای تنظیم اسناد و املاک و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا اتفاق می افتد در دسته ی دعاوی ثبتی قرار می گیرند. نکته مهم این است که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاهای عمومی می باشند.  فهرستی از این دعاوی می توان ارائه داد:

دعاوی مربوط به ثبت ملک (دعاوی مربوط به ثبت ملک از مهمترین دعاوی ثبتی هستند)

ابطال عملیات اجرائی- افراز یا تقسیم ملک

دعاوی مربوط به ثبت علامت تجاری

دعاوی مربوط به ثبت اختراع

دعاوی مربوط به ثبت اسناد و املاک

دعاوی مربوط به ثبت نام خانوادگی

دعاوی مربوط به ثبت ولادت

دعاوی مربوط به الزام به ثبت ولادت

دعاوی مربوط به ثبت طلاق

دعاوی مربوط به ثبت واقع نکاح

دعاوی مربوط به تغییر نام

مربوط به تغییر سن (تغییر سن ممکن است بیشتر از پنج سال باشد یا کم تر از پنج سال باشد که در صورتی که بیشتر از 5 سال باشد کمیسیونی تشکیل می شود تا به این موضوع رسیدگی نمایند و چنانچه تغییر سن کم تر از 5 سال باشد در صلاحیت دادگاه می باشد)

دعاوی مربوط به معامله معارض

دعاوی مربطو به صدور سند مالکیت

ابطال سند

دعوای خلع ید

دعوای رفع تصرف عدوانی