گاه ممکن است در جریان عملیات ثبتی از سوی شخص یا اشخاص ذینفع نسبت به ثبت ملک اعتراضی صورت بگیرد که در صورت اعتراض روند ثبت ملک متوقف می گرد تا به اعتراض رسیدگی شود.  ذیلاً به بررسی آن می پردازیم:

مرجع اعتراض به ثبت ملک

مرجع اعتراض به ثبت ملک علی الاصول دادگاه ها هستند؛ مگر در مواردی که اداره ثبت خودش صالح باشد. 

مهلت اعتراض به ثبت ملک

زمان در نظر گرفته شده برای ثبت ملک 90 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی ثبتی است. البته چنانچه اعتراض مربوط به خود ملک نباشد؛ بلکه مربوط به حدود ارتفاقی آن باشد، 30 روز از تاریخ صورت مجلس تحدید حدود اعتراض صورت می گیرد. 

افراد ذی حق در اعتراض

الف- چنانچه اعتراض در مورد موقوفات باشد؛ اگر ملک وقفی عام باشد متولی یا ادره موقوفه صلاحیت اعتراض را دارند و چنانچه ملک ثبت در زمره موقوفات خاص باشد متولی یا ناظر حق اعتراض را دارند. 

ب- در مورد املاکی که حبس شده اند محبوس علیهم یا کسانی که چنانچه ملک از وقف خارج شود نسبت به آن حقی پیدا می کنند شایستگی اعتراض را دارند. 

در این صورت رسیدی از سوی اداره ثبت به شخص معترض داده می شود و اداره ثبت برگه اظهارنامه ای برای اعتراض به فرد تحویل می دهد که بر روی آن مهر قرمز رنگی با عنوان اعتراض درج گشته است. سپس اداره ثبت یک نسخه از اعتراض را بایگانی می کنماید و نسخه دیگر را به دادگاه صالح ارسال می دارد.